ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายโกวิทย์ บังคม
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1

นางสาวนพรัตน์ สายสิน
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1

นายนรินทร์ อนงค์ชัย
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/2

นางสาวณัฐกัญญาภรณ์ โสพัฒน์
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/1

ม.2

นายปิยะพงษ์ พรหมบุตร
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/1

นางสาวสุเพ็ญพร บุตรดีขันธ์
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/1

นางจงกล ปัดภัย
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2

นายกฤษฎาการ ฉลาดดี
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2/2

ม.3

นางสาวจิดาภา ปัดภัย
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/1

นายทวีศิลป์ สวยรูป
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/1

นายเกียรติภูมิ ทองลาง
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/2

นางสาวจิดาภา ปัดภัย
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/1

ม.4

ม.5

ม.6